ARTIKEL 1 – Definities

Cliënte:

De natuurlijke persoon die kraamzorg neemt bij een kraamzorgaanbieder. Hieronder wordt voor de bevalling de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw verstaan.

Kraamzorgaanbieder: 

(rechts)persoon die kraamzorg verleent, gefinancierd op grond van Zorgverzekeringswet (Zvw) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde kraamzorg en/of aanvullende diensten. Kraamzorg Bella Vita

Kraamverzorgende: 

De natuurlijke persoon die kraamzorg en partusassistentie geeft onder de medische verantwoordelijkheid van de verloskundige

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de zorgaanbieder en cliënte.
 3. Deze algemene voorwaarden laten dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3 – Zorgovereenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de klant zich heeft ingeschreven middels papieren inschrijfformulier, inschrijfformulier op internet op internet of telefonisch en deze inschrijving is bevestigd door Kraamzorg Bella Vita. Deze overeenkomst is definitief op moment dat 5 werkdagen zijn verstreken nadat bevestigingsbrief is verstuurd.

ARTIKEL 4 – Betaling

 1. De cliënte is de kraamzorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen kraamzorg en diensten voor zover deze niet op grond van de Zvw dan wel rechtstreeks door de zorgverzekeraar zijn verschuldigd.
 2. De kosten van wettelijke eigen bijdrage kraamzorg zijn voor eigen rekening en deze maakt u zelf over aan Kraamzorg Bella Vita.
 3. Wanneer de declaratie kraamzorg en/of wettelijke eigen bijdrage niet rechtstreeks door ons aan de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, maar door u zelf gedeclareerd worden en het bedrag op uw bank-rekening overgemaakt wordt, maakt u het totale bedrag naar Kraamzorg Bella Vita over.
 4. Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of diensten stuurt de kraamzorgaanbieder een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënte.
 5. De kraamzorgaanbieder stuurt na het verstrijken van een betalingstermijn van 30 dagen een betalingsherinnering en geeft de cliënte de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
 6. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de kraamzorgaanbieder gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

ARTIKEL 5 – Aansprakelijkheid

 1. Kraamzorg Bella Vita kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de klant worden aangetoond. Indien er sprake is van grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid is de kraamverzorgende hiervoor verantwoordelijk. Zij heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. Er mag door kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur en deugdelijke materialen. Mocht schade veroorzaakt worden door ondeugdelijke apparatuur of materiaal dan kan Kraamzorg Bella Vita hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. In geen geval is Kraamzorg Bella Vita gehouden om aan de klant een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering, die zij in het desbetreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt.
 4. In geval van schade is het eigen risico van de klant €60,-.
 5. De klant meldt binnen 48 uur na het ontstaan van de schade zijn/haar schadeclaim schriftelijk bij Kraamzorg Bella Vita. Voorts sluit Kraamzorg Bella Vita alle aansprakelijkheid uit voor schade, die ontstaat terwijl de kraamverzorgende gebruik maakt van een vervoermiddel van de klant of van haar eigen vervoermiddel.

ARTIKEL 6 – Beëindiging overeenkomst 

 1. De overeenkomst eindigt
 2. door opname van de cliënte in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze 10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
 3. door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënte geen kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
 4. bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd;
 5. door overlijden van de cliënte als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft;
 6. door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënte geen kraamzorg nodig heeft;
 7. op basis van medische gronden bij de cliënte;
 8. Indien de cliënte de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen eenzijdig opzegt, kan de kraamzorgaanbieder annuleringskosten in rekening brengen.
 9. Kraamzorg Bella Vita is gerechtigd om haar zorgverlening te beperken indien bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd het bed van de kraamvrouw niet op een minimale werkhoogte staat van 70 cm en als er geen warm, stromend water aanwezig is op de etage waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd.

Artikel 7 – Zorguren en werktijden

 1. Kraamzorg Bella Vita levert minimaal 3 uur en maximaal 8 uur per dag kraamzorg. Per kraamperiode is de minimale zorglevering 24 uur.
 2. Werktijden van de kraamverzorgende ligt tussen 8.00 uur en 18.00 uur met uitzondering van de Werktijden worden in overleg met de klant en de kraamverzorgende vastgesteld.
 3. Op de laatste dag van de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier ingevuld. Deze dient namens Kraamzorg Bella Vita te worden ondertekend door de kraamverzorgende en de klant. Zodoende verklaart de klant akkoord te gaan met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de urenregistratieformulier.
 4. Door ondertekening verklaart de klant dat, indien klant geen verzekering heeft afgesloten waaronder de (volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, deze kosten geheel voor rekening komen van de klant.

Artikel 8 – Annulering

 1. De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden indien er sprake is van een verhuizing buiten ons werkgebied of als er om medische redenen geen kraamzorg nodig wordt geacht. Wordt de inschrijving om een ander reden beëindigd dan brengt Kraamzorg Bella Vita een vast bedrag van € 100,- in rekening bij klant.
 2. Bij opzegging van de zorgovereenkomst tijdens de kraamperiode wordt het in de zorgovereenkomst overeengekomen aantal zorguren volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook als Kraamzorg Bella Vita zich genoodzaakt voelt om de zorg te beëindigen wegens bij artikel 6 beschreven punten.
 3. Klant dient de annulering schriftelijk in te dienen tenzij er wordt geannuleerd op medische redenen.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de organisatie en/of zorgverlening dient schriftelijk binnen 48 uur ingediend te zijn bij Kraamzorg Bella Vita.
 2. Verwerking van een klacht geschied binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke melding.
 3. Bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht kan men zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van Kraamzorg Bella Vita.

Artikel 10 – Geheimhouding en privacy

 1. Kraamzorg Bella Vita hanteert de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming persoonsgegevens.
 2. Klant stemt er mee in dat Kraamzorg Bella Vita de verzamelde gegevens van de klant vastlegt en deze eventueel uitwisselt met op dat moment betrokken disciplines, die mede verantwoordelijk zijn voor de zorg.

Artikel 11 – Slotbepaling

 1. Op de overeenkomsten tussen Kraamzorg Bella Vita en haar klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden van Kraamzorg Bella Vita zijn ook te lezen op de website van Kraamzorg Bella Vita via www.kraamzorgbellavita.nl